โลโก้เว็บไซต์ ประชุมกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2/2562 | วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

ประชุมกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2/2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 สิงหาคม 2562 โดย นายนริศ กำแพงแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 4772 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


    วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดย นายภฤศพงศ์ เพชรบุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและประธานคณะดำเนินงานวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ได้จัดการประชุมกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์, ศาสตราจารย์ ดร.จักรี เส้นทอง, รศ.ดร พีระพงศ์ ทีฆสกุล(ประธานคณะทำงานพิเศษ ขับเคลื่อนนโยบาย รมว.อว. และรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล(อดีตกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มทร.ล้านนา ) และ ผศ.ดร.ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ(รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน) เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

    โดยวาระการประชุม คณะทำงานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การจัดทำวารสารวิชาการฯ ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานของการพัฒนาวารสารฯ ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการพัฒนาวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ในปีถัดไป พ.ศ. 2563 (ปีที่4 ของการจัดทำวารสารฯ) เพื่อการสร้างคุณภาพ มาตรฐานของวารสารวิชาการ ที่สอดคล้องกับทิศทาง และบริบทของมหาวิทยาลัย ที่ดีขึ้นต่อไป

    วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวารสารวิชาการที่เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการรับใช้สังคม ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสังคม และเป็นช่องทางในการส่งเสริม ผลักดันให้นักวิชาการด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแหล่งนำเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ทั้งนี้วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ได้มีการจัดทำขึ้นปีละ 2 ฉบับ และปีนี้เป็นปีที่ 3 ในการเผยแพร่บทความวิชาการด้านการรับใช้สังคม
          หากสนใจนำผลงานวิจัยหรือผลงานบริการวิชาการตีพิมพ์ สามารถติตด่อได้ที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน E-mail : cttc@rmutl.ac.th และสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา