โลโก้เว็บไซต์ สถช.จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2565 | วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

สถช.จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1524 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อปรึกษาหารือการพิจารณาเนื้อหาบทความวิชาการว่าด้วยการเขียนบทความด้านวิจัยและบริการวิชาการในวารสารรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Socially Engaged Scholarship) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ ผศ.ดร.สุรีวรรณ ราชสม เป็นผู้นำเสนอแนวทางการพิจารณาเนื้อหาบทความทางวิชาการที่ส่งมาเบื้องต้นให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารภาษาไทย (TCI) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านโปรแกรม Zoom ถ่ายทอดจาก ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

 

ข้อมูล งานผู้อำนวยการสถาบันฯ
ภาพ รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา