โลโก้เว็บไซต์ การเขียนเอกสารวิชาการรับใช้สังคม  7 ประการ | วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

การเขียนเอกสารวิชาการรับใช้สังคม 7 ประการ


 

 

การเขียนบทความจากงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” จะต้อง สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 ที่เกี่ยวกับการเขียนเอกสารวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมี 7 ประการ คือ สามารถอธิบาย/ชี้แจงในประเด็นดังต่อไปนี้

  1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
  3. กระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
  4. ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น
  5. การคาดการณสิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
  6. การประเมินผลลัพท์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  7. แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา