โลโก้เว็บไซต์ เกี่ยวกับวารสาร | วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

เกี่ยวกับวารสาร


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) โดยจัดให้อยู่ในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 (จนถึง 31 ธันวาคม 2567)

 

วารสารวิชารับใช้สังคม : Journal of Socially Engaged Scholarship

ISSN 2586-8268 (พิมพ์)
ISSN 2651-0723 (ออนไลน์) 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา