โลโก้เว็บไซต์ กองบรรณาธิการ | วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

กองบรรณาธิการ


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

วัตถุประสงค์

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม ทั้งงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เผยแพร่เพื่อพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้นักวิชาการด้านรับใช้สังคมในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแหล่งนำเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ   

 

เจ้าของ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน                    รักษาราชการแทนอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ดร.อุเทน          คำน่าน                      รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน

 

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก Peer-review

ศาสตราจารย์จักรี                   เส้นทอง                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. อารี              วิบูลย์พงศ์                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์         รัตนเดโช                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา    แก้วเทพ                    สถาบันคลังสมองของชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์      โอภาสพัฒนกิจ             มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์       สัมภัสตะกุล                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย         ฟองสมุทร                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์     ทีฆสกุล                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ          บุญเลิศนิรันดร์             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย      ตัณฑ์จิตานนท์             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ            ศรีตนทิพย์                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช        อินต๊ะ                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์        จุลศรีไกวัล                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพรรณ  พรมศิริ                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ   สุทธิกุลบุตร                มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์     มณีโชติ                     มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤตย์  ชมสุวรรณ                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสิทธิ์   วสุเพ็ญ                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร          อ่อนหวาน                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ            ช่างเจรจา                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา           ช่างเจรจา                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.สมคิด                             แก้วทิพย์                    มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

คณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร       ธารพรศรี                   บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย           ผัสดี                         รองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ   ราชสม                      รองบรรณาธิการ

นายนริศ                    กำแพงแก้ว                 กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์                 หอชัยรัตน์                  กรรมการ

นางสาวทิน                           อ่อนนวล                    กรรมการ

นายคเชนทร์                         เครือสาร                    กรรมการ

นายพิษณุ                             พรมพราย                  กรรมการและเลขานุการ

นายจักร์รินทร์                       ชื่นสมบัติ                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการพิจารณาบทความด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ Peer-review

พื้นที่เชียงราย

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโฉม        พิเชษฐบุญเกียรติ          กรรมการ

นายปกรณ์                            เสรีเผ่าวงษ์                กรรมการ

ดร.ปภาวดี                          เนตรสุวรรณ              กรรมการ

 

พื้นที่น่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย     ดวงใจ                      กรรมการ

ดร.กิจจาณัฏฐ์                        ตั้งจิตนุสรณ์               กรรมการ

 

พื้นที่ลำปาง

ดร. พวงทอง                          วังราษฎร์                  กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เวชกามา                  กรรมการ

 

พื้นที่ตาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณธิภา เพชรบุญมี                 กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธนา      ศรีอุดม                     กรรมการ

 

พื้นที่พิษณุโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษดา         กาวีวงศ์                   กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรัตน์       ทองฟัก                    กรรมการ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ        เนื่องภิรมย์                  กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาศ    ดอนชัย                     กรรมการ

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา       ปรีชานนท์                  กรรมการ

ดร.ลมัย                               ผัสดี                         กรรมการ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินานาฏ   วิทยาประภาการ          กรรมการ

 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์        วรพจน์พรชัย               กรรมการ

นายภฤศพงศ์                         เพชรบุล                    กรรมการ

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช        อินต๊ะ                      กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ   ราชสม                      กรรมการ

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร. ชิติ           ศรีตนทิพย์                 กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตาร์จารย์ ดร. ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์                กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตาร์จารย์ ดร. สันติ       ช่างเจรจา                  กรรมการ

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.ตะวัน                             วาทกิจ                      กรรมการ

ผศ.ดร.ธีระศักดิ์                      สมศักดิ์                     กรรมการ

 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวรรณ   ราชสม                      ประธานกรรมการ

นายพิษณุ                             พรมพราย                  รองประธานกรรมการ

นายเจษฎา                           สุภาพรเหมินทร์            กรรมการ

นายวีรวิทย์                           ณ วรรณมา                กรรมการ

นางสาวรัตนาภรณ์                  สารภี                        กรรมการ

นางสาวเสงี่ยม                       คืนดี                         กรรมการ

นางสาวหนึ่งฤทัย                    แสงใส                       กรรมการ

นางสาวศลิษา                        เศวตนันทน์                 กรรมการ

ดร.สุภรพรรณ                        คนเฉียบ                    กรรมการ

ผศ. ดร.จรรยวรรธน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์วุฒิจำนงค์                 กรรมการ

นางสาววราภรณ์                     ต้นใส                        กรรมการ

นายจักร์รินทร์                       ชื่นสมบัติ                   กรรมการและเลขานุการ

นางสาวสุธาสินี                       ผู้อยู่สุข                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร. ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
อีเมล์ : rmutl.jses@gmail.com
เว็บไซต์  : http://kaewpanya.rmutl.ac.th /cttc/jses

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา