โลโก้เว็บไซต์ กองบรรณาธิการ | วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

กองบรรณาธิการ


 

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ศาสตราจารย์ ดร.จักรี เส้นทอง                            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล                      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ               สถาบันสมองของชาติ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัสตะกุล              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • รองศาสตราจารย์รุ่งนภา ช่างเจรจา                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร           มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพรรณ พรมศิริ                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ                 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสิทธิ์ วสุเพ็ญ                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ดร.สมคิด แก้วทิพย์                                          มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์  : 081-885-1289 (นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ)
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์  : http://jses.rmutl.ac.th

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา