โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-10 | วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

 วันที่ : 2022-02-10

สถช.จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2565
พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อปรึกษาหารือการพิจารณาเนื้อหาบทความวิชาการว่าด้วยการเขียนบทความด้านวิจัยและบริการวิชาการในวารสารรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Socially Engaged Scholarship) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ ผศ.ดร.สุ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา