โลโก้เว็บไซต์ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566) | วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 เมษายน 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 4443 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2566) นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้

 

 1. รูปแบบการสื่อสารวัจนปฏิบัติศาสตร์ในบริบทวิถีชีวิตใหม่: กรณีศึกษาผู้ให้บริการร้านอาหารและผู้ให้บริการรับและส่งอาหาร
  โดย ศศิวิมล ชุดขัน, กัลยารัตน์ เศวตนันทน์

   
 2. การจัดการขยะ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  โดย นิตยา เอกบาง, พรพิมล อริยะวงษ์, ณัฐอมร จวงเจิม, อนาวิล ทิพย์บุญราช และ พงศกร สุรินทร์

   
 3. กระบวนการกระจายสินค้าด้วยรถพุ่มพวงสู่การยกระดับรายได้ครัวเรือนยากจน ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  โดย เชาวลิต สิมสวย, สรรเพชร เพียรจัด, อุดมพงษ์ เกษศรีพงษ์ศา และ วิษณุ ปัญญายงค์

   
 4. การสร้างสรรค์โคมลอยล้านนาจำลองเพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา เทศกาลโคมล้านนาปูจาผางประทีปหนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565
  โดย วีระศักดิ์ สวนจันทร์, กอปรพร นุกูลคาม, เปศล อัศวปรมิตชัย และ ศิขรินทร์ มัลลิกาวงศ์

   
 5. การใช้คติชนชุมชนเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านกองกาน ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
  โดย พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม, นริศ กำแพงแก้ว และ กฤต พันธุ์ปัญญา

   
 6. การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของกาแฟและดอกกาแฟอาราบิก้าของวิสาหกิจชุมชนน้ำหนาวอาราบิก้า จังหวัดเพชรบูรณ์
  โดย สิริรัตน์ พานิช และ ฉันทนา ปาปัดถา

   
 7. แนวทางการพัฒนากลุ่มเพาะเห็ดฟาง ชุมชนบ้านช้าง ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โดย กนกนาฏ พรหมนคร

   
 8. การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตลาดบางหลวง จังหวัดนครปฐม
  โดย กานต์นภัส ช้ำเกตุ, อัญชลี หิรัญแพทย์ และ  ทมนี สุขใส

 

 

สามารถอ่าน แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

เปิดอ่านบน thaijoออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา