โลโก้เว็บไซต์ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) | วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มกราคม 2562 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 10395 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้

  1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
  2. การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการทรัพยากร ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนบ้านกองกาน จังหวัดเชียงใหม่
  3. การบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการคัดแยกเมล็ดถั่วเขียว
  4. การบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชนตำบลหนองแขมแบบมีส่วนร่วม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านคลองตาล หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพราม จังหวัดพิษณุโลก
  5. การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมด้วยเทคนิคเคลเวนเจอร์และระบบคูลลิ่งคอนเดนเซอร์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  6. การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด กรณีสุขประเสริฐฟาร์มเห็ด
  7. การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์จากมะไฟจีนของกลุ่มแปรรูปมะไฟจีน ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
  8. การวิเคราะห์ต้นทุนเปรียบเทียบของการผลิตธูปหอมสมุนไพร: กรณีศึกษากลุ่มธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 

สามารถอ่าน แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ 

เปิดอ่านบน thaijo

 


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา