โลโก้เว็บไซต์ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559) | วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2559 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 6562 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้

  1. นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากนมแพะ
  2. บทเรียน เพื่อเรียนรู้ สู่กระบวนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านนาเชือก จังหวัดสกลนคร
  3. การออกแบบและสร้างระบบจ่ายน้าหยดอัตโนมัติส้าหรับสวนสมุนไพร จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน
  4. การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้าพริกเครื่องแกง
  5. การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนพลังงานของโรงงานสหกรณ์กองทุนสวนยาง
  6. การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนสวนหลวง 1
  7. การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ย้อมสีธรรมชาติโดยการจัดชุดสีผ้าทอมือ และพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อม
  8. การมีส่วนร่วมที่แท้จริง : การยกระดับคุณภาพชีวิต กรณีหมู่บ้านแม่กาษา หมู่ 2 ตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

สามารถอ่าน แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา : 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)

 


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา