โลโก้เว็บไซต์ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ | วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 พฤศจิกายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 716 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Socially Engaged Scholarship) สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน เป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 2 มีกำหนดการตีพิมพ์เล่มวารสาร ราย 6 เดือน

 

บทความมีลักษณะดังนี้

  • เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการนำไปสู่การสร้างความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในชุมชนสถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการ ที่สามารถอธิบายกระบวนการนำองค์ความรู้ไปใช้ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของชุมชนหรือผู้ประกอบการ
  • เป็นงานวิจัยหรืองานบริการ ที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และ/หรือผู้ประกอบการ มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการหรือในชุมชนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาทิ ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรืออื่นๆ
  • เป็นการบริการวิชาการที่สามารถอธิบายกระบวนการหรือวิธีการนำเอาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการหรือในชุมชน
  • การนำไปใช้ประโยชน์ผลกระทบกับสังคม ชุมชน ท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการในด้านการยกระดับคุณภาพด้านต่างๆ ยังชัดเจน อาทิ เช่น รายได้ โอกาสในการดำเนินชีวิต สุขภาพ ตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ฯลฯ และ/หรือ มีผลกระทบในทางบวกในด้านต่างๆ ของโรงงาน สถานประกอบการ

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อตีพิมพ์ได้ที่

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
อีเมล์ : cttc@rmutl.ac.th
เว็บไซต์ : https://jses.rmutl.ac.th/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา